กิจกรรม ครั้งที่ 7 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย วันที่ 3 ต.ค. 2566 เวลา 09.00-10.00 น.