Search
Close this search box.

About

cropped-logo.png

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์

การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศอย่างเป็นระบบโดยจําเป็น ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศไปข้างหน้า ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยเร่งพัฒนายกระดับและเพิ่มทักษะให้กับ ทุกภาคส่วน ทั้งกําลัง คนที่เป็น ประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่ม ผู้ว่างงานที่ต้อง
เร่ง พัฒนาทักษะที่จําเป็นให้ประสบความสําเร็จต้องมีทั้งการใช้ onlineplatform เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงการฝึก
ทักษะได้ทุกที่และทุกเวลา และการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจ และภาคการศึกษาซึ่งจะช่วยทําให้การจัดทําหลักสูตรการ
ปรับเพิ่มทักษะของแรงงานมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง การสร้างค่านิยม Life-long
learningให้เกิดขึ้นในวงกว้างที่จะทําให้แรงงานมีความต้องการปรับเพิ่มทักษะของตนเองให้สอดคล้องกับอาชีพตลอดชีวิตการทํา
งาน

จากนโยบายด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่า”ลูกคุณเราดูแล ลูกเราต้องเท่ากัน” “การศึกษาระดับ
โลกใกล้บ้าน”ได้กล่าวถึงศูนย์กลางเรียนรู้ระดับจังหวัด (Knowledge Hub) ซึ่งจะจัดให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับจังหวัดขึ้นเพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ เป็นแหล่งสำหรับเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ถึงบ้าน โดยจะจัดโครงการให้ประชา
ชนสามารถเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่บ้าน

ซึ่งสอดคล้องกับยุคความปกติใหม่ (New Normal) โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้จากเดิม ไปเน้นการใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้
บนดิจิทัลแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ ทำให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากร
มนุษย ์พัฒนาคน ให้มีทักษะ ความรู้ และ ความสามารถ เพิ่มขึ้น สอดรับกับวาระยุทธ ศาสตร์แห่งชาติ ด้านการพัฒนา และ เสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม